Как работи?

Нашата иновация се осъществява чрез три главни инструмента:

 I. Изготвяне на образователни маршрути по предметите английски език и български език и литература, съобразени с индивидуалните способности за учене на всеки;

II. Широко въвеждане на модерните обучителни методи и работа по наддисциплинарни програми

III. Въвеждане на нови предмети под общ бранд "Аз и другите"

 

Разглеждаме учебните програми на VIII, IX, и X клас като единна образователна територия.

I. Изготвяне на образователни маршрути по предметите Английски език и Български език и литература, съобразени с индивидуалните способности за учене на всеки

Абсолютна предпоставка за функционирането на училището са следните дейности, извършвани от Училищния борд (включващ ръководство и преподавателски екип) в следната последователност:

1. Учебните дисциплини Български език и литература, както и Английски език за VIII, IX, и X клас, според учебните планове на МОН, влизат в единен училищен регистър. Този регистър се диверсифицира, като дисциплините се „брандират” (етикират) съобразно различните нива на компетентности. За всеки учебен бранд се залагат стандарти, които да се покрият в края на всеки обучителен период.

2. В последствие стандартите се актуализират в изпитни и оценъчни практики: тестове, проекти, устни събеседвания, интервюта.

3. Учениците се насочват (реферират) в съответните образователни маршрути (нива) в следната процесуална последователност:

- Входяща диагностика за позициониране на ученика на съответното ниво.
- Учебен процес с диагностика на прогреса.
- Изходяща диагностика на  съответното ниво.

Брандирането и маршрутирането на обучението по английски език се осъществява на основата на диагностичен процес, който е корелиран с Общата европейска езикова рамка – А1, А2, А2(+), В1, В1 (+), В2, С1, С2.
Резултатите на всеки ученик се входират в Академична идентификационна карта в електронен вид.
Учебното съдържание по български език и литература е обогатено с оглед на принципите и целите на националните и европейски образователни приоритети, както и със заложените цели в представяния проект за иновативно училище. Компетентностите в двата компонента са представени като конкретни стандарти. Иновативен подход в обучението, който повишава мотивацията за учене, е и задължителното представяне на стандартите пред учениците във формат, съобразен с възрастовите им особености.

II. Широко въвеждане на модерните обучителни методи и работа по наддисциплинарни програми

Иновацията поставя три главни акцента в тази връзка:
Първо, учебните дейности да са подчинени на четири наддисциплинарни програми за личностно развитие:
I. Програма за самомениджмънт
II. Програма за формиране на критическо и концептуално мислене
III. Програма за развитие на креативността
IV. Програма "На училище извън училище"
Второ, формулираните цели на образователния процес предполагат широко използване на модерни обучителни методи, които гарантират висока мотивация за учене и ефективност на образователния процес, изразена във високи постижения.
Трето, изпълнението на тези програми предполага въвеждането система от интегративни занимания (бинарни уроци и проекти), базирани на междупредметни връзки.

III. Въвеждане на нови предмети под общ бранд "Аз и другите"

Всеки от новите предмети е свързан с водещата цел на иновацията, а именно изграждане на динамични личности, способни да променят себе си и света около себе си. Учебните програми са насочени към способността на учениците да се ориентират в света и да бъдат пълноценна част от обществото. Изхождаме от презумпцията, че в съвременен аспект най-важна цел на обучението е подготвянето на младите хора като граждани. Това означава да познават себе си като потенциал и да са инициативни в използването му за собствени и обществени цели.
Въвеждаме изучаването на следните предмети:

"Етикет и ценности" - VIII клас
"Ние и светът" - IX клас
"Старт в кариерата" - X клас  

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top