Защо да уча в Английска Гимназия
РАЙКО ЦОНЧЕВ” - ДОБРИЧ

Защо да уча в Английска гимназия „Райко Цончев“?

 

 • стипендии през целият период на обучение
 • обучение в малки групи
 • засилено изучаване на английски език и предмети на английски език
 • изучаване на втори чужд език (немски или испански)
 • контакт с преподавателите
 • участия в проекти
 • пътувания в България и чужбина
 • модерни методи на преподаване
 • модерна материална база
 • учебна сграда с локация в центъра на гр. Добрич
 • академична среда
 • преподаватели с академичен опит
 • стъпка към обучение във ВУМ 

Ние вярваме, че желанието за развитие и високи резултати трябва да бъде насърчавано. За да подкрепи този стремеж, Английска гимназия „Райко Цончев“, Добрич предоставя на своите ученици възможност за стипендия през целия период на обучение.

600 лв. стипендия

Ние вярваме, че желанието за развитие и високи резултати трябва да бъде насърчавано. За да подкрепи този стремеж, Английска гимназия „Райко Цончев“ предоставя на своите ученици възможност за стипендия през целия период на обу-чение.
Пълната такса за обучение в гимназия „Райко Цончев“ е 950 лв. за един учебен срок или 1900 лв. за цялата година (два учебни срока). Всеки новопостъпил или прехвърлил се ученик с успех над Мн. добър 5,00 от предходна учебна година или 4,50 при национално външно оценяване /НВО/ след 7-ми клас получава сти-пендия в размер на 200 лв. за първия учебен срок.
    Ако новопостъпилият /преместилият се/ ученик е с успех между 4,00 и 4,49 от НВО или между 4,50 и 4,99 от последната година в съответното училище, то раз-мерът на стипендията е 100 лв., т.е. за първия срок на обучение в ЧПГТП „Райко Цончев” трябва да се заплатят 950 лв. При успех под 4,00 /3,50  при НВО/ се запла-ща пълната такса от 950 лв.
Освен еднократната стипендия, която учениците получават за първи срок от обучението си, те имат възможност за допълнителна персонална стипендия между 50 лв. и 150 лв. на месец (в рамките на 4 месеца) при успех над 5,00 /4,50 при НВО/. /Виж Таблица 1./
20% от новоприетите и съществуващите ученици с най-висок успех учат без-платно през съответния учебен срок от обучението си. Всеки учебен срок това може да са различни ученици, в зависимост от показаните резултати през изминалите два срока.

 

Таблица 1. Стипендии за новопостъпили ученици / в лв. /

Среден успех

за предходна уч. година

Среден успех от НВО след 7-ми клас

Еднократна Стипендия за учебен срок

Персонална стипендия на месец (4 месеца)

Общо стипендия за учебен срок

Учебна такса за срока

Реално заплатени за учебен срок, след приспадане на стипендиите
/в лв./

Над 5,75*

Над 5,50*

0

0

5,50-5,74

5,00-5,49

200

100

600

950

350

5,00-5,49

4,50-4,99

200

50

400

950

550

4,50-4,99

4,00-4,49

100

0

100

950

850

4,00-4,49

3,50-3,99

50

0

50

950

900

Под 4,00

Под 3,50

0

0

0

950

950

 

Учениците в гимназия „Райко Цончев” получават стипендии и след първият срок от обучението си в зависимост от собствените си постижения.

За учениците от 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти класове се прави подреждане според успеха им от предходните 2 учебни срока, /1-ви учебен срок – за новопос-тъпили и ученици в 8 клас/. В зависимост от това класиране се формират техните еднократни и персонални стипендии. /Виж Таблица 2./

Таблица 2. Стипендии според успех от предходните 2 /1/ учебни срока / в лв. /

Класиране според успеха сред:

 

 

 

Едно-кратна стипендия за учебен срок

Персонална стипендия на месец (4 месеца)

Общо стипендия за учебен срок

 

Учебна такса за срока

 

 

 

Реално заплатени за учебен срок
/в лв./

Първите 20 %

0

0

От 20 до 40 %

200

100

600

950

950 – 600 = 350

От 40 до 60 %

100

50

300

950

950 – 300 = 650

От 60 % до 80 %

100

0

100

950

950 – 100 = 850

Последните 20 %

0

0

0

950

950

 

Профил ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Профилирани предмети, които се изучават:

Английски език

Мениджмънт на фирмата – АЕ

География и икономика – АЕ

Мениджмънт на фирмата – АЕ

Маркетинг и реклама-АЕ

Фирмено право

Счетоводство на фирмата

Основи на пазарната икономика

В този профил, учениците придобиват знания да управляват малък бизнес или да развият собствен такъв. Акцентът се поставя върху осъществими идеи за продукти/услуги, процедури за проучване и финансиране на бизнеса, маркетингови стратегии, както и достъп до ресурси за стартиране на бизнес. Учениците се сдобиват с познание как да разработят бизнес план и да направят оценка на изискванията за основаване на бизнес. Тази специалност цели да формира предприемаческа култура у учениците.

Обучението предоставя възможност за придобиване на основни знания и умения във връзка с предприемачеството, чрез изпълнение на практически задачи и проекти.

Профил ТУРИЗЪМ

Профилирани предмети, които се изучават:

Английски език

География на туризма с културология – АЕ

Основи на туризма – АЕ

Маркетинг и реклама в туризма – БГ

Мениджмънт на Туризма-АЕ

Екотуризъм-АЕ

Профилът „Туризъм“ предлага на учениците задълбочено разбиране на туристическите дейности, управление, маркетинг, развитие на туризма и неговите последици, както теоретично, така и чрез практически примери. Чрез изучаването на специална литература и бизнес примери, чрез дискусии по време на часовете, чрез индивидуална или групова работа се придобиват знания и умения, необходими за продължаване на обучението в бакалавърска степен и успешна професионална реализация.

С натрупаните основни познания по време на обучението учениците развиват способност постоянно да разширяват своите знания и новаторски способи към новите тенденции. Учениците придобиват знания как да проектират ефективни и отговорни решения и да извършват дейности, за да приложат идеите си на практика.

Умения

Умения, придобити в профил ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Креативно мислене, решаване на проблеми; разпознаване на възможности; вземане на решение; планиране и организиране; поставяне на цели; лидерство и мотивация; слушане; договаряне

Управленски умения - способността да управляваш времето и хората успешно

Комуникативни умения

Възможност за работа, както като част от екип, така и независимо

Умения да се проучва ефективно (например свободни пазари, доставчици, клиенти и конкуренцият)

 

Умения, придобити в профил ТУРИЗЪМ

Социални умения

Комуникативни умения, които включват говорене, писане и езика на тялото.

Работа с други хора, като част от екип

Организационни умения

Умения за планиране и координиране

Подреждане на приоритети

Умения за решаване на проблеми

Умения за вземане на решения

Умения за управление на времето

 

Реализация

Като какъв мога да се реализирам?

Административен сътрудник

Помощник управител

Собственик на малък бизнес

Служител-обслужване на клиенти

Бизнес мениджър

Маркетинг мениджър


 

Къде мога да се реализирам в сферата на туризма?

Собствен бизнес

Специалист в общинските структури

Информационни технологии

Селски и екологичен туризъм

Туристически агенции

Управител на организация в сферата на туризма

Организатор на събития


 

 
 

Вашите коментари

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top